Viewing page 2 of 50

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

[[Obverse Text]] 國父孫中山先生百年誕辰紀念, 中華民國五十四年十一月十二日  [[Transliteration]] GUO / FU / SUN / ZHONG / SUN / SHENG / RI / NIAN / DAN / CHEN / JI / NIAN, ZHONG / HUA / REN / MIN / WU / SHI / SI / NIAN / SHI / YI / YUE / SHI / ER / RI [[Translation]] The memory of Mr. Sun Yat-sen, the founding father of the founding father, the Chinese Republic of China, November 12, 2014
[[Reverse Text]] 貳仟圓 [[Transliteration]] ER / QIAN / YUAN [[Translation]] Two thousand yuan