Viewing page 10 of 126

This transcription has been completed. Contact us with corrections.

Vḛ jsou též vrotvičky písku
a štĕrku, a nĕkolik velhých
šedivých křemenitých (granite)
valonnŭ.
Vrstvy tyto nýson loess,
ale jsou částí terrasů
podél řícního
údolí.
Šli jsme k p. Jírovy, 
a prohlédli si jeho archaeolog'ické
museum. Ma neobyřejnon
sbírku starožit nosti, téměř vyhradu
českých. Sestavuje já dle věků,
a zdá se velmi jasně pochopovati 
rozdíly v keramice. Dle jeho
důkazů je nynější obyvatelstvo
(slovanské) spojené se staron 
keramikon. Json ovšem nálezy
které nas vědčují že jiny národy

[[end page]]
[[start page]]

[[upper right]] 15 [[/upper right]]
[[tab out top of journal]] 1914 Travel [[/tab out top of journal]]

nčinili vpády, aveb na čas
vládlẏ, avšak vedle nich vždy 
json zbytky slovanské.
Sbírka je velmi bohatá, a
střepy json dovedně slepeny
a doplněny, - což prý hlavně
dělá pí. Jírová.
To velmi podrobně rozdělení
vrstev v cihelně Meikbekové
se mně zdá prěhnané.
Od p. Jíry jsme šli do Brusky,
a odtud po káře do Prahy.
Navrátile jsem se a již k [[strikethrough]] 5 [[superscript]] ti [[/superscript]] hod Měl jsem [[/strikethrough]]. večeru.
Na [[insertion]] ^ státním [[/insertion]] nádraží byla nbohá chudá
Rummka sopoledne okeadmá o 16 k.
Přídal jsem jí 1 k.,-jíḿ též.
Večiv jsem pracoval doma na
přednaš ce.

Transcription Notes:
Will try to add diacritics soon. :) --Added diacritics. - A.H.--